Altus TFI tymczasowo zamraża 11 funduszy

Altus TFI tymczasowo zamraża 11 funduszy

Altus TFI zmienił tymczasowo statuty 11 swoich zamkniętych kasy inwestycyjnych w zakresie reguł wykupu certyfikatów. Zgodnie wraz ze zmianami Altus TFI nie zaakceptować będzie wykupywać do 28 lutego 2019 roku certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach.

Od dnia weryfikacji przypadającego w marcu 2019 r. fundusze będą mogły dokonywać wykupu certyfikatów inwestycyjnych tylko w przypadku, przy którym na dzień umarzania certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów płynnych funduszu, pomniejszona o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań, pozwoli na wypłatę środków z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przy związku z ich wykupem.

W przypadku, w którym wartość aktywów płynnych odrzucić będzie pozwalać na wykupienie wszystkich certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych przez uczestników do wykupu, żądania wykupienia certyfikatów podlegać będą proporcjonalnej redukcji. Tematem umorzenia w danym dniach wykupu ma być nie mniej niż 7 proc. certyfikatów danego funduszu.

– Decyzja o poczynieniu powyższych zmian statutów kasy została podjęta w związku ze zidentyfikowaniem przez Altus TFI zagrożeń oddziałujących otwarcie na możliwość realizowania przez fundusze ich polityk inwestycyjnych, przy uwzględnieniu interesu wszystkich uczestników funduszy, w tymże zarówno zamierzających umorzyć certyfikaty inwestycyjne, jak również zamierzających utrzymać swoje inwestycje – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których tyczy się zmiana statutów wynosiła 1-wszą, 14 mld zł według stanu na dzień 5 października 2018 r.

Wyprzedaż aktywów

Altus TFI zaznacza, że w perspektywie minionych kilku miesięcy wartość przeprowadzonych żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych, których wykupienia zażądano znacząco wzrosła w porównaniu z poprzednimi okresami.

Rosnący wolumen żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych wymuszać ma na Altus TFI wyprzedaż aktywów funduszy (w ilości niezbędnej do obsłużenia otrzymanych żądań) niezależnie od bieżącej sytuacji rynkowej oraz oferowanej ceny za te aktywa, a jednocześnie powtarzające się transakcje sprzedaży aktywów kapitałów (ewentualnie ich wysoki wolumen), przekładałyby się na stały spadek wartości wyceny rynku tych aktywów.

Wyprzedaż aktywów pociągać ma za sobą stały spadek ceny aktywów netto na certyfikat fnduszy, oddziałując bezpośrednio w interes uczestników funduszy.

– W kontekście wymienionych okoliczności przyjęte zmiany statutów funduszy ukierunkowane są w ograniczenia negatywnego wpływu procesów na wartość aktywów netto funduszy oraz wartość certyfikatów uczestników funduszy – melduje Altus TFI w komunikacie.