Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości

36,81

Opis

Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowościNajbardziej aktualny podręcznik do rachunkowości na rynku według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2016 roku.Ta wiedza się opłaca!Ekonomista to zawód powszechny w gospodarce rynkowej. Zatrudnienie wykwalifikowanego ekonomisty gwarantuje sukces finansowy przedsiębiorstwa. Taki pracownik przygotowuje informacje będące podstawą decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą. Uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty po ukończeniu edukacji staje się specjalistą w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.Kwalifikacja A.36. Część 1. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości to podręcznik przeznaczony do nauki w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości, zgodny z nową podstawą programową kształcenia zawodowego. Materiał zawiera aktualne rozwiązania i zastosowania przepisów ustawy o rachunkowości. To doskonałe kompendium wiedzy na temat prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie. Jego niewątpliwym atutem są zadania przygotowujące uczniów, słuchaczy i uczestników kursów do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości. Co szczególnie istotne, podręcznik zawiera rozdział omawiający zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie oraz odrębne rozdziały dotyczące ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwach: produkcyjnym, handlowym i usługowym, wzbogacone o zadania do samodzielnego rozwiązania.Technik Ekonomista to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponujących ogromnym doświadczeniem liderów na rynku książek edukacyjnych i biznesowych — wydawnictwa Helion oraz Onepress.W skład zestawu Technik Ekonomista wchodzą także:• Kwalifikacja A.36. Część 2. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości• Kwalifikacja A.35. Część 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista• Kwalifikacja A.35. Część 2. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomistaPodręczniki należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej ekonomii i rachunkowości. Dzięki wiedzy zawartej w tych publikacjach możliwe będzie wykształcenie najwyższej klasy praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych firm. Jakość przygotowanego materiału docenią także osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Koncepcja opracowania zawiera przedstawienie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych odrębnie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego. Ta książka pozwoli zarówno przygotować się do egzaminu zawodowego, jak i uzyskać wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej pracy. Wybór tego podręcznika bez wątpienia przyczyni się do podniesienia jakości pracy nauczycieli oraz efektów nauki uczniów. Spis treści: Wstęp (7)Rozdział 1. Zasady rachunkowości finansowej (9)1.1. Istota, podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości (9)1.1.1. Rachunkowość i jej podstawy prawne (9)1.1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości (12)1.1.3. Zakładowy plan kont (13)1.2. Dokumentowanie operacji gospodarczych (15)1.3. Charakterystyka składników aktywów i pasywów (20)1.3.1. Charakterystyka aktywów (20)1.3.2. Charakterystyka pasywów (23)1.4. Bilans przedsiębiorstwa (27)1.5. Wpływ operacji gospodarczych na bilans (31)1.6. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych (36)1.6.1. Konto księgowe (36)1.6.2. Konta bilansowe (38)1.6.3. Zestawienie obrotów i sald (43)1.6.4. Podział poziomy i pionowy kont (48)1.6.5. Poprawianie błędów księgowych (54)1.7. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach wynikowych (56)1.7.1. Konta wynikowe (56)1.7.2. Ewidencja kosztów (57)1.7.3. Ewidencja przychodów (72)1.7.4. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (79)1.7.5. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych (81)1.7.6. Ewidencja wyniku finansowego (82)Rozdział 2. Środki pieniężne i rozrachunki w przedsiębiorstwie (91)2.1. Istota i formy obrotu pieniężnego (91)2.2. Ewidencja obrotu gotówkowego (92)2.3. Ewidencja obrotu bezgotówkowego (97)2.3.1. Ewidencja innych środków pieniężnych (105)2.3.2. Ewidencja weksli własnych (107)2.3.3. Ewidencja transakcji kartami płatniczymi (111)2.4. Rozrachunki i ich rodzaje (116)2.5. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami (118)2.5.1. Rozrachunki z dostawcami (118)2.5.2. Rozrachunki z odbiorcami (120)2.5.3. Ewidencja faktur korygujących (127)2.6. Ewidencja rozrachunków z pracownikami (130)2.6.1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (130)2.6.2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (135)2.7. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych (139)2.7.1. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (140)2.7.2. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT (142)2.7.3. Rozrachunki z budżetami (146)2.7.4. Rozrachunki publicznoprawne właściciela przedsiębiorstwa jednoosobowego (147)Rozdział 3. Aktywa trwałe w przedsiębiorstwie (155)3.1. Istota i podział aktywów trwałych (155)3.2. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (155)3.2.1. Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków trwałych (155)3.2.2. Amortyzacja środków trwałych (157)3.2.3. Ewidencja środków trwałych w budowie (161)3.2.4. Ewidencja zwiększeń w stanie środków trwałych (167)3.2.5. Ewidencja zmniejszeń w stanie środków trwałych (173)3.2.6. Ewidencja środków trwałych użytkowanych w formie leasingu (182)3.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych (189)3.4. Ewidencja należności długoterminowych (195)3.5. Ewidencja inwestycji długoterminowych (196)Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa produkcyjnego (209)4.1. Ewidencja obrotu materiałami (210)4.1.1. Ewidencja zakupu materiałów (213)4.1.2. Ewidencja zużycia materiałów (222)4.1.3. Ewidencja sprzedaży materiałów (228)4.2. Ewidencja i rozliczanie kosztów (233)4.2.1. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie prowadzącym tylko konta zespołu 4 (234)4.2.2. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie prowadzącym tylko konta zespołu 5 (241)4.2.3. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie prowadzącym ewidencję na kontach zespołu 4 z rozliczeniem na konta zespołu 5 (248)4.2.4. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej (255)4.2.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (261)4.3. Kalkulacja kosztów (265)4.3.1. Kalkulacja podziałowa (268)4.3.2. Kalkulacja doliczeniowa (274)4.3.3. Kalkulacja fazowa (procesowa) (280)4.3.4. Ewidencja wyników kalkulacji (282)4.4. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi (288)4.5. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym (299)4.5.1. Zmiana stanu produktów (302)4.5.2. Podatek dochodowy (303)4.5.3. Podział wyniku finansowego (307)Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa handlowego (317)5.1. Istota i wycena obrotu towarowego (318)5.2. Ewidencja obrotu towarowego (320)5.2.1. Ewidencja zakupu towarów (321)5.2.2. Ewidencja sprzedaży towarów (328)5.2.3. WNT, WDT, eksport towarów, import towarów (341)5.2.4. Przeceny towarów (344)5.2.5. Reklamacje w obrocie towarowym (351)5.2.6. Ewidencja opakowań (361)5.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów (365)5.4. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie handlowym (374)Rozdział 6. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa usługowego (379)6.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa usługowego (380)6.2. Ewidencja działalności przedsiębiorstwa usługowego (381)6.2.1. Rachunek kosztów (381)6.2.2. Przychody przedsiębiorstwa usługowego (384)6.3. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie usługowym (394)Rozdział 7. Kapitały i fundusze w przedsiębiorstwach (405)7.1. Ewidencja kapitałów własnych spółek (406)7.1.1. Spółka akcyjna (406)7.1.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (411)7.2. Ewidencja funduszy własnych przedsiębiorstwa państwowego i spółdzielni (417)7.2.1. Przedsiębiorstwo państwowe (417)7.2.2. Spółdzielnia (419)7.3. Kapitały przedsiębiorstwa osoby fizycznej (424)7.4. Ewidencja kredytów i pożyczek (425)Rozdział 8. Zadania przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości (429)Dodatek A. Przykładowy wykaz kont księgi głównej (471)Bibliografia (477)

Podręczniki szkolne

chemia bydgoszcz, metoda lean, up rejestracja, wykłady otwarte, średnia firma, holistic studio toruń, fizyka grawitacja wzory, translqtor, księgowość studia podyplomowe, ile kosztuje doradca podatkowy, ogloszenia zielona góra, zbrodnia i kara epoka

yyyyy