Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przy III kw.

Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przy III kw.
27 lipca, 2020
Category: gielda

Konieczność zmiany przepisów wynika ze modyfikacje regulacji unijnych, a zwlaszcza z wejścia w życie Dyrektywy 2019/879 z dwadziescia maja 2019 r. zmieniającej wcześniejsze regulace, w zakresie zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania przedsiebiorstw kredytowych i firm inwestycyjnych. Impulsem do tych kontroli na szczeblu unijnym były doświadczenia związane z kryzysowymi procedurami przymusowej restrukturyzacji, podano w wiadomosci.

Zmiany dotyczą minimalnego wymogu w zakresie kapitalów własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), który ma w celu rozwój zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w przypadku, gdy potrzebne jest wykonanie procesu przymusowej restrukturyzacji. Nasz kraj jako państwo członkowskie Ue jest zobligowana wprowadzenia ludzi zapisów do prawa krajowego do 28 grudnia 2020 r.

Ustawa ma na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących po ustawie wraz z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej metamorfozy.

Przesłanką powtykania MREL wydaje sie dążenie do zapewnienia, zeby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego i tuz przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych, a w toku procedury przymusowej restrukturyzacji a takze bezpośrednio wedlug jej zakończeniu mogły kontynuować działalność bez narażenia na ryzyko środków finansowych podatników.

Odpowiednikiem MREL w zwróceniu do banków działających globalnie jest wymóg w zakresie całkowitej zdolności sluzace do absorpcji utrat (TLAC), który nie domaga sie wdrażania az do prawa krajowego, gdyż został wprowadzony rozporządzeniem, obowiązującym bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie.

Wedlug założeniem, zamyslem TLAC jak i równiez MREL wydaje sie byc zapewnienie, aby instytucje jak i równiez podmioty mające siedzibę przy Unii posiadały wystarczającą zdolność do pokrycia strat i dokapitalizowania. Zharmonizowanie wymogów MREL i TLAC ułatwi stosowanie instrumentu umorzenia lub konwersji długu przedsiebiorstw i podmiotów działających transgranicznie.

W weryfikacji inicjatorów zmian na poziomie unijnym planowane jest pomyslny wpływ oryginalnych regulacji dzieki konkurencyjność i rynek wewnętrzny, ponieważ- jak podkreślali – w dotychczasowym kształcie koszty zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami jak i równiez standardem TLAC mogą się istotnie różnić w całej UE.

Prócz przepisami dotyczącymi wymogu MREL planowane modyfikacje w lokalnych przepisach dotyczą:

– powtykania nowych terminów „podmiot reorganizacji i uporządkowanej likwidacji” (resolution entity) oraz „grupa metamorfozy i uporządkowanej likwidacji” (resolution group), które są ustalane przy preferowanej strategii restrukturyzacji (resolution), natomiast tym samym determinują sposób przeprowadzania procesu przymusowej restrukturyzacji;

a mianowicie wprowadzenia moratorium, tj. uprawnienia dla organu przymusowej reorganizacji do tymczasowego zawieszania wykonania niektórych zobowiązań względem wierzycieli podmiotu poprzednio wszczęciem sporu restrukturyzacji, jednak po uznaniu banku zbyt będący obok progu upadłości;

– powtykania przepisów, chroniących inwestorów detalicznych przed niebezpieczenstwem inwestowania po papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in);

– wprowadzenia przepisów dotyczących umownego uznania zawieszenia zobowiązań wynikających wraz z umów pienieznych, zawieranych poprzez podmiot krajowy, jeżeli porozumienie jest regulowana prawem państwa trzeciego;

a mianowicie modyfikacji przepisów dotyczących umownego uznania bail-in w odniesieniu do zobowiązań regulowanych uprawnieniem państwa trzeciego.